Muna wpisana na europejską listę odmian CPVO

Wspólnotowy urząd odmian roślin potwierdza przyznanie wspólnotowego prawa do odmiany, na mocy decyzji nr ue 54893 z dnia 06 kwietnia 2020 podjętej zgodnie z rozporządzeniem rady (we) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego prawa do odmian, obowiązującego od dnia wydania w/w decyzji.

Wspólnotowe prawo do odmiany wywiera jednolity skutek na terytorium wspólnoty europejskiej i nie może być przenoszone w odniesieniu do tego terytorium inaczej, niż na jednolitej podstawie. Posiadacz może wykonywać prawo i korzystać z niego zgodnie z rozporządzeniem rady nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego prawa do odmian.

Do odmiany Malus domestica Borkh. noszącej poniższą ustaloną nazwę 
'Muna'
na okres upływający z dniem 31 grudnia 2050.

CPVO - Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin – agencja Unii Europejskiej, posiadająca osobowość prawną, zarządzająca wspólnotowym systemem ochrony odmian uprawnych roślin jako jedyną i wyłączną formą wspólnotowych praw własności przemysłowej do nowych odmian roślin.